Ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών ιδρύθηκε στις 17 Μαρτίου 1924 και έχει έδρα την Αθήνα. Σκοπός του είναι η δημιουργία, διατήρηση και σύσφιξη φιλικών και συμπατριωτικών δεσμών μεταξύ των Κυθηρίων. Ιδιαίτερα και ενδεικτικά αναφέρεται ως υπαγόμενη στους σκοπούς του Συνδέσμου η πάσης φύσεως ενεργός συμπαράσταση:

1. Στο έργο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Σωματεία, στα Κληροδοτήματα και των παρεμφερών νομικών προσώπων του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς γενικού κυθηραϊκού ενδιαφέροντος.
2. Στις ευγενείς προσπάθειες κάθε Κυθήριου στο χώρο της επιστήμης, της τέχνης και των γραμμάτων.

Γενικές Πληροφορίες

1. Ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται κάθε 3ετία για το σκοπό αυτό

2. Από τα μέλη της ίδιας Συνέλευσης εκλέγεται και 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή.

3. Τα έσοδα του Συνδέσμου είναι οι ετήσιες εισφορές των μελών του ( σήμερα είναι 10€) και το ενοίκιο που εισπράττει από το ακίνητο της Ερμού 85. Το ακίνητο αυτό είναι ιδιοκτησίας του Τριφυλλείου Ιδρύματος και ο Σύνδεσμος μας έχει την επικαρπία ενός μικρού μέρους του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

Βασιλική Σαμίου
Πρόεδρος
Βρεττή Ξηνταράκου
Αντιπρόεδρος
Μαίρη Καλλιγέρου-Γλυνού
Γεν.Γραμματέας
Γιάννης Σωτήρχος
Ταμίας
Ιωάννης Σάμιος Αναπληρωτής Ταμίας
Εμμ. Καλλίγερος
Μέλος
Αικ. Κοντολέων
Μέλος
Κυριακή Κασιμάτη Μέλος
Κυριάκος Μαλάνος Μέλος
Θεόδωρος Τριφύλλης
Μέλος
Νίκος Καλλίγερος
Μέλος

5. Ο Σύνδεσμος διατηρεί βιβλιοθήκη με σπάνια κυθηραϊκά βιβλία και φιλοξενείται από το Τριφύλλειο Ίδρυμα.

6. Ο Σύνδεσμος διατηρεί χορευτικό τμήμα με σκοπό την εκμάθηση κυθηραϊκών χορών στα παιδιά των μελών του.